Våra publikationer
Tryckta publikationer
  • Tryckta publikationer
  • Digitala publikationer (PDF)
  • Broschyrer
  • In English
Stäng

Medicinskt vårdprogram för Alströms syndrom

kr
Detta medicinska vårdprogram, tillsammans med en checklista, är framtaget för att belysa möjliga medicinska problem i samband med Alströms syndrom. Här beskrivs ett stort antal medicinska problem som olika vårdgivare behöver ha kontroll och överblick över. Vårdprogrammet är främst medicinskt men uppmärksammar också vikten av att belysa kommunikativa konsekvenser samt specialpedagogiskt stöd. Vår förhoppning är att detta vårdprogram kan vara till hjälp och stöd för såväl föräldrar som vårdgivare.
Stäng

Habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet 1

kr
– Hur den är organiserad och vilka insatser som erbjuds i Sveriges regioner.
Stäng

Habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet 3

kr
– en systematisk kunskapsöversikt över utvärderade interventioner för vuxna personer med dövblindhet.
framsida publikation om synbedömning
Stäng

Synbedömning av barn med nedsatt hörsel

kr
Det här materialet handlar om att göra synbedömningar av barn med nedsatt hörsel och är framtaget av två erfarna synpedagoger, Ingrid Axelsson och Annika Södergren, på uppdrag av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb). Ingrid arbetar till vardags på Stockholms syncentral och Annika arbetar på Resurs- center syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Båda har under många år kombinerat praktik och teori vilket har gett dem kompetens och en god fingertopps­ känsla för att testa och bedöma barns syn.
Stäng

Dövblindhet för audionomer

kr
Den här boken vänder sig till audionomer i både privat och offentlig sektor oavsett arbetsuppgifter. Syftet är att bidra med relevant kunskap om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet som du kan ha nytta av i ditt arbete som audionom. Här hittar du en kort bakgrund som leder fram till praktiska och pedagogiska tips på hur du som audionom kan optimera ett besök, vad du kan tänka på i bemötandet och hur du kan göra för att teknik och hjälpmedel ska fungera optimalt. Små saker som kan göra stor skillnad. Det finns många hjälpmedel som kan an- vändas för att kompensera för syn- respektive hörselnedsättningar. Men för en person med dövblindhet kan det krävas ett hörhjälpmedel för att kunna använda ett synhjälpmedel – och tvärtom! Därför kan en grundläggande förståelse för konsekvenserna av en synnedsättning möjlig- göra att de hörhjälpmedel som utprovas får en mycket större nytta och positiv förändring av personens liv, än om vi bara fokuserar på hörselnedsättningen. Alltså – en bok om hur du som audionom inte bara kan hjälpa till att kompensera en hörsel- nedsättning, utan även en synnedsättning/dövblindhet.
Stäng

Med kroppen som redskap

kr
Hur gör man? Det är kanske den vanligaste – och viktigaste! – frågan för alla som möter barn med en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Det gäller framför allt om funktionsnedsättningen har utvecklats före språkutvecklingen. ”Med kroppen som redskap” är ett försök att göra det komplicerade både begripligt och lättillgängligt. Alla människor kommunicerar. De flesta med hjälp av syn och hörsel, men en del måste göra det via kroppen och det taktila sinnet. Det betyder bland annat att man själv, som anhörig, lärare eller annan stödperson, måste vara fysiskt nära. Har man inte fysisk kontakt kan barnet uppleva att ingen är där. Genom mängder av konkreta bilder och exempel visar boken hur det går till att skapa och bibehålla kontakt, umgås, leka och utveckla kommunikation. Inte minst genom att delta i vardagens alla aktiviteter. Det kan vara allt från att laga mat tillsammans till att kunna röra sig självständigt i omgivningen. Budskapet i den här boken är att kommunikation alltid är möjlig. Vi hoppas att den ska bidra med ny kunskap, komma till nytta och inspirera både personal, anhöriga och andra personer i barnets omgivning.
framsida publikation vårdprogram CHARGE
Stäng

Medicinskt vårdprogram för CHARGE syndrom

kr
Detta medicinska vårdprogram, tillsammans med en checklista, är framtaget för att belysa möjliga medicinska problem i samband med CHARGE syndrom. Här beskrivs ett stort antal medicinska problem som olika vårdgivare behöver ha kontroll och överblick över. Vårdprogrammet belyser dock inte de minst lika viktiga delarna special­ pedagogiskt stöd, psykosociala aspekter, teknik som kompensation eller barnets samspels­ och kommunikationsutveckling. Vår förhoppning är att detta vårdprogram kan vara till hjälp och stöd för såväl föräldrar som vårdgivare.
Stäng

Äldreboken

kr
Den här boken handlar om äldre som har problem med både syn och hörsel. När båda sinnena är nedsatta påverkas viktiga områden i livet. Att kunna kommunicera, ta del av information och förflytta sig fritt och säkert i omgivningen är några exempel. Lyckligtvis finns det mycket att göra för att underlätta vardagen.
framsida med två tecknade personer där den ena ledsagar en person med glasögon och rödvit käpp. I fonden ett lövträd och buskar.
Stäng

En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet

kr
Boken visar att ledsagning av personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning) är mer än bara ledsaga från A till B.
framsida grön bok om dövblindtolkning
Stäng

En liten grön bok om dövblindtolkning

kr
Boken beskriver att dövblindtolkning d.v.s. tolkning till personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning), består av tre integrerade delmoment – tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning.
Stäng

Livsomställning

kr
Utgiven 2011 | Författare: Ann-Christine Gullacksen, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Anny Koppen & Anette Rud Jørgensen | Utgiven av Nordens Välfärdscenter Boken är ett resultat av en studie som har haft som syfte att få ökad kunskap om hur livsomställning kan se ut vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Med utgångspunkt från denna kunskap vill författarna bidra till att en bättre matchning kan ske mellan individens behov och omgivningens stöd – rätt stöd vid rätt tidpunkt.
Stäng

Att arbeta med livsomställnings­processen – en vägledning

kr
Vägledningen bygger på kunskap från projektet och boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid.
Stäng

För barnets bästa?

kr
En ny rapport från NKCdb, en sammanfattning av projektet Stödet till barn och unga med hörsel- och synnedsättning/dövblindhet och deras närstående.
Stäng

Hur kan vi förstå varandra?

kr
Häftet ger en kortfattad översikt över vad medfödd/tidig dövblindhet innebär, hur sinnena används, vilka utgångspunkter vi som skrivit det har, våra tankar om teori och praktik och vilket mål vi har för vårt arbete.
Stäng

Dövblindhet i ett livsperspektiv – strategier och metoder för stöd

kr
Boken kan ses som en grundbok om dövblindhet och riktar sig till dig som vill veta mer om konsekvenserna av att leva med denna funktionsnedsättning och de speciella livsvillkor som den medför.
Stäng

Deafblindness in a life perspective – strategies and methods for support

kr
This book is intended for everyone who wants to learn more about deafblindness, the consequences of living with deafblindness, and the specific life conditions that this impairment implies.
Stäng

Kommunikation och medfödd dövblindhet I

kr
Boken ”Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser” är den första av fyra som handlar om medfödd dövblindhet och kommunikation.
Stäng

Kommunikation och medfödd dövblindhet II

kr
Kommunikation och medfödd dövblindhet – Kontakt & Socialt samspel Denna bok är den andra i en serie av fyra.
Stäng

Kommunikation och medfödd dövblindhet III

kr
”Att skapa mening” är den tredje boken i serien ”Kommunikation och medfödd dövblindhet” på svenska.